Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

Hỏi - Đáp về ATISA: Các trường hợp ngoại lệ không áp dụng ATISA?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA áp dụng với các biện pháp nào của các nước Thành viên?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA điều chỉnh những dịch vụ nào của các nước Thành viên?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Trường hợp ATISA có cam kết khác biệt với các Thỏa thuận quốc tế khác của mỗi nước Thành viên thì xử lý thế nào?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Trường hợp ATISA có cam kết khác biệt với Hiệp định ASEAN về MNP thì xử lý thế nào?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Cam kết ACIA có áp dụng cho ATISA không?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Mối quan hệ giữa ATISA và AFAS?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có hiệu lực như thế nào?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA được hình thành như thế nào?

Xem thêm

HỏI đáp về ATISA: ATISA là gì?

Xem thêm