Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

Hỏi - Đáp về ATISA: Các cam kết đặc thù về dịch vụ viễn thông?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Các cam kết đặc thù về dịch vụ tài chính?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Cơ chế, mức độ tự do hóa và hiệu lực của cam kết mở cửa thị trường tại Phụ lục I và II ATISA?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Phương pháp mở cửa thị trường dịch vụ trong ATISA?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Nguyên tắc về nhân lực lãnh đạo trong ATISA có nội dung gì?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Nguyên tắc hiện diện tại nước sở tại trong ATISA có nội dung gì?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Nguyên tắc mở cửa thị trường trong ATISA là gì?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong ATISA là gì?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Nguyên tắc đối xử quốc gia trong ATISA là gì?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có những nội dung chủ yếu nào?

Xem thêm