Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có những yêu cầu nào đáng chú ý về bảo đảm minh bạch?

16/10/2021    68

ATISA có 01 Điều khoản riêng về nghĩa vụ bảo đảm minh bạch của các nước thành viên liên quan tới các biện pháp ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ. Cam kết về minh bạch này tập trung vào 02 vấn đề: (i) minh bạch trong công khai các biện pháp mới hoặc các cam kết quốc tế có thể ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ và (ii) minh bạch trong trao đổi thông tin giữa các nước thành viên liên quan tới ATISA. 

Nghĩa vụ công khai

ATISA yêu cầu các nước thành viên phải công khai kịp thời và không muộn hơn thời điểm có hiệu lực (trừ khi trong tình huống khẩn cấp):

  • Tất cả các biện pháp có hiệu lực áp dụng chung của nước đó có liên quan hoặc ảnh hưởng tới việc thực thi ATISA
  • Tất cả các cam kết quốc tế mà nước đó là thành viên có liên quan howajc ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ.

Về cách thức công khai, ATISA khuyến khích các nước thành viên công khai qua Internet trong khả năng có thể và bằng tiếng Anh nếu pháp luật nội địa cho phép.

Ngay cả khi không thực hiện được việc công khai theo thời hạn và cách thức như nói trên, nước thành viên vẫn phải bằng cách thức nào đó để công chúng có thể tiếp cận các thông tin này.

Ngoài ra, ATISA khuyến khích các nước thành viên:

  • Tạo điều kiện để các chủ thể liên quan của các nước thành viên khác có cơ hội bình luận về dự thảo biện pháp (bao gồm dự thảo của các biện pháp ban hành mới, biện pháp sửa đổi hoặc hủy bỏ) 
  • Bảo đảm có một khoảng thời gian hợp lý từ lúc công khai biện pháp tới lúc biện pháp đó có hiệu lực (mục tiêu suy đoán là để các tổ chức, cá nhân có đủ thời gian tìm hiểu, làm quen với quy định mới trước khi phải áp dụng)

Nghĩa vụ trao đổi, phản hồi thông tin

Cam kết này chủ yếu phục vụ mục tiêu minh bạch, thông suốt thông tin giữa các nước thành viên. 

Cụ thể, ATISA yêu cầu mỗi nước phải chỉ định một đầu mối liên lạc của mình về các vấn đề liên quan tới ATISA. Khi được yêu cầu, Đầu mối này có trách nhiệm:

  • Xác định cơ quan hoặc công chức chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan
  • Hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy thông tin liên lạc với nước yêu cầu

Đồng thời, ATISA cũng yêu cầu các nước phải phản hồi nhanh chóng bất kỳ yêu cầu nào của các nước thành viên khác về thông tin liên quan đến:

  • Các biện pháp được áp dụng chung liên quan tới thương mại dịch vụ mà nước đó ban hành hoặc các cam kết về thương mại dịch vụ mà nước đó là thành viên
  • Việc soạn thảo mới hoặc sửa đổi các quy định pháp luật hay các hướng dẫn hành chính ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ theo cam kết ATISA của nước đó

Không chỉ là với các yêu cầu thông tin từ các nước, thành viên ATISA cũng cần nỗ lực trong chừng mực có thể để trả lời các yêu cầu từ tổ chức, cá nhân của nước khác liên quan tới bất kỳ biện pháp nào liên quan tới thương mại dịch vụ của mình.

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ