Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có cam kết gì đáng chú ý về chuyển tiền và thanh toán quốc tế trong thương mại dịch vụ?

18/10/2021    127

Liên quan tới các biện pháp chuyển tiền, thanh toán quốc tế trong các lĩnh vực dịch vụ, ATISA yêu cầu không được áp đặt hạn chế đối với việc chuyển tiền, thanh toán quốc tế cho các giao dịch cung cấp các dịch vụ nằm trong phạm vi cam kết ATISA.

Tuy nhiên, nghĩa vụ này cũng có ngoại lệ. Cụ thể, khi có bất cân đối nghiêm trọng về cán cân thanh toán hoặc nguy cơ/khó khăn tài chính bên ngoài hay các trường hợp đặc biệt khác, ATISA cho phép nước thành viên có thể áp dụng các hạn chế đối với thương mại dịch vụ nói chung, trong đó có việc thanh toán hay chuyển tiền. Tuy nhiên, nước thành viên phải bảo đảm các hạn chế này đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Được áp dụng theo cách không phân biệt đối xử giữa các nước thành viên khác
  • Phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận IMF
  • Hạn chế tổn hại không cần thiết đến các lợi ích thương mại, kinh tế, tài chính của nước thành viên khác
  • Không vượt quá mức cần thiết
  • Chỉ là tạm thời và phải chấm dứt dần khi các tình hình được cải thiện

Khi áp dụng những hạn chế như vậy, nước thành viên thậm chí có thể có ưu tiên riêng cho các dịch vụ được xác định là quan trọng với nền kinh tế.

Trong so sánh với CPTPP, Hiệp định có cách tiếp cận “chọn-bỏ” tương tự ATISA, cam kết về chuyển tiền và thanh toán quốc tế của ATISA được xem là mạnh hơn và tự do hơn đáng kể. Cụ thể:

  • Về phạm vi tự do chuyển tiền và thanh toán quốc tế: Mặc dù không có giới hạn đối với dịch vụ xuyên biên giới, CPTPP chỉ đặt ra nguyên tắc tự do chuyển tiền và thanh toán quốc tế với các trường hợp đầu tư được liệt kê. Trong khi đó, nguyên tắc tự do thanh toán và chuyển tiền trong ATISA không bị hạn chế như vậy, mặc dù chỉ giới hạn ở các dịch vụ cam kết trong ATISA;
  • Về ngoại lệ cho phép hạn chế việc chuyển tiền và thanh toán quốc tế: CPTPP liệt kê nhiều trường hợp ngoại lệ cho phép nước thành viên được quyền hạn chế chuyển tiền-thanh toán quốc tế, hầu hết đều gắn với các tình trạng cụ thể của người chuyển tiền (ví dụ đang trong tình trạng phá sản, tội phạm…). Trong khi đó, ngoại lệ của ATISA lại là các tình huống thuộc diện nghiêm trọng, ở quy mô nền kinh tế chứ không phải trong các trường hợp tổ chức, cá nhân cụ thể.

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ