Hiệp định khác

Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Thuế Đánh Vào Thu Nhập Giữa Việt Nam - Hàn Quốc

15/04/2010    3802

Hiệp Định Giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Thuế Đánh Vào Thu Nhập

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 20/05/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc

Mô tả : Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.
Mong muốn ký kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập,

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định Giữa VN- Đại Hàn Dân Quốc Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Thuế Đánh Vào Thu Nhập (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)