Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Việt Nam - Hàn Quốc Về Hợp Tác Và Hỗ Trợ Lẫn Nhau Trong Lĩnh Vực Hải Quan

15/04/2010    1436

Hiệp Định Giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc Về Hợp Tác Và Hỗ Trợ Lẫn Nhau Trong Lĩnh Vực Hải Quan

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 10/03/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Đại hàn Dân quốc

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Đại hàn Dân quốc, sau đây gọi tắt là " các bên"
Nhận thấy tầm quan trọng của việc tính toán chính xác thuế Hải quan và các khoản thu khác từ hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như việc thực hiện đứng đắn công tác quản lý ngoại thương mà cơ quan Hải quan của mỗi bên phải thực thi;
Nhận thức rằng mọi vi phạm pháp luật Hải quan gây phương hại đến lợi ích kinh tế, tài chính, xã hội của mỗi bên cũng như các lợi ích thương mại chính đáng;
Nhận thấy rằng sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa những nỗ lực của Hải quan nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật hải quan và chống đối cơ quan Hải quan của hai bên góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và nâng cao hiệu quả công tác Hải quan của mỗi bên;
Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng hợp tác Hải quan về Hỗ trợ Hành chính ngày 5 tháng 12 năm 1953. 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây: 

Hiệp Định Giữa VN-Đại Hàn Dân Quốc Về Hợp Tác Và Hỗ Trợ Lẫn Nhau Trong Lĩnh Vực Hải Quan