Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc

28/01/2019    3606

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc

Nơi ký: Seoul

Ngày ký: 15/09/2003

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)