Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Việt Nam Và Triều Tiên Về Hợp Tác Kinh Tế Và Kỹ Thuật Trong Việc Xây Dựng Nhà Máy Thuỷ Điện

09/04/2010    718

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên Về Hợp Tác Kinh Tế Và Kỹ Thuật Trong Việc Xây Dựng Nhà Máy Thuỷ Điện

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký:  02/11/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên; nhằm tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết được gắn bó trong công cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa hai nước,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên Về Hợp Tác Kinh Tế Và Kỹ Thuật Trong Việc Xây Dựng Nhà Máy Thuỷ Điện