Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Giữa Việt Nam Và Triều Tiên

27/01/2010    833

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên

Địa điểm ký kết: Bình Nhưỡng

Thời gian ký kết: 03/05/2002

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa dân Chủ Nhân dân Triều Tiên

Giới thiệu: 
Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và phát triển hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi; Căn cứ vào đặc điểm phát triển kinh tế và thương mại của mỗi nước;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên