Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Giữa Việt Nam Và Indonesia

09/04/2010    2638

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Indonesia

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 23/03/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia

Mô tả: 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia (sau đây gọi tắt là hai bên ký kết);
Với lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Indonesia