Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Việt Nam Và Indonesia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư

27/01/2010    1592

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Indonesia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư 

Địa điểm ký kết: Jakata

Thời gian ký kết: 25/10/1991

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Giới thiệu:

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và hai dân tộc;

Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt, cho đầu tư vốn của các nhà đầu tư của nước này trên lãnh thổ của nước kia trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi;

Nhận thức rằng khuyến khích và bảo hộ lẫn nhau đối với đầu tư vốn và đầu tư theo hiệp định quốc tế góp phần làm tăng sự thịnh vượng ở cả hai nước;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Indonesia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)