Hiệp định khác

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ

09/04/2010    2067

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Ấn Độ

Nơi ký kết: New Đê-li

Ngày ký: 08/03/1997

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước cộng hoà Ấn Độ

Mô tả:

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước cộng hoà Ấn Độ dưới đây gọi là các "Bên ký kết";

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hơn nữa đầu tư của các nhà đầu tư của quốc gia này trên lãnh thổ của quốc gia kia;

Nhận thấy rằng sự khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau theo Hiệp định quốc tế sẽ thúc đẩy sáng kiến kinh doanh cá nhân và đẩy mạnh sự phồn thịnh của hai quốc gia; 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Ấn Độ (file tiếng Việt) (file tiếng Anh)