Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại và Mậu Dịch Giữa Việt Nam Và Canada

27/01/2010    2987

Hiệp Định Thương Mại và Mậu Dịch Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 13/11/1995

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada

Giới thiệu:

Tin tưởng sự phát triển thương mại song phương về hàng hoá và dịch vụ sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Canada;

Mong muốn đẩy mạnh và tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại và mậu dịch giữa các Bên vì thuận lợi chung;

Ý thức rằng quan hệ thương mại và mậu dịch là nhân tố chính trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Canada;

Công nhận rằng việc cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang tạo thêm khả năng mở rộng thương mại song phương;

Ý thức được về trình độ phát triển kinh tế và thương mại hiện tại giữa các Bên;

Ghi nhận tư cách của Việt Nam là quan sát viên của Hiệp định chung về thuế quan và Thương mại (GATT) và tư cách của Canada là một Bên ký kết của GATT; và
Mong đợi Việt Nam gia nhập GATT theo những điều kiện sẽ được thoả thuận giữa Việt Nam và các Bên ký kết cuả GATT.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại và Mậu Dịch Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada