Hiệp định khác

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Việt Nam Và Canada

27/01/2010    1657

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada

Địa điểm ký kết: Ottawa

Thời gian ký kết: Thời gian ký kết:

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada

Giới thiệu:

Với lòng mong muốn mở rộng mối quan hệ hữu nghị và thân thiện vốn có giữa hai bên;

Nhận thức rằng các mối liên hệ rộng lớn và đa dạng hơn giữa các thành phần kinh tế sẽ mang lại lơị ích chung cho cả hai nước;

Nhận thức tầm quan trọng của các hệ thống mậu dịch mở và các thể chế đầu tư nước ngoài;

Xét đến sự hợp tác chặt chẽ vốn có liên quan đến việc giúp đỡ kinh tế, kỹ thuật và giúp đỡ nhân đạo thông qua chương trình hợp tác phát triển của Canada;

Quyết tâm tiến hành các nỗ lực mới và liên tục nhằm củng cố, phát triển và đa dạng hoá sự hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada