Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Canada

23/01/2019    2231

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 11/11/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Canada (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)