Hiệp định khác

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Campuchia

03/08/2018    3202

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế với thuế đánh vào thu nhập

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 31/03/2018

Thành viên tham gia: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

Mô tả hiệp định:

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia, mong muốn ký kết một Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Tài liệu đính kèm : 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngữa việc trốn lậu thuế với thuế đánh vào thu nhập (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)