Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia

23/01/2019    1228

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia

Nơi ký kết:  Phnom Penh 

Ngày ký: 26/11/2001

Thành viên tham gia: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

Tài liệu đính kèm : 

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)