Câu hỏi về xuất nhập khẩu

Kiến nghị miễn thuế đối với nguyên vật liệu hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ

Xem thêm

Hỏi về quy định miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT với hàng thuê gia công ngoài tại khu chế xuất

Xem thêm

Hỏi về việc miễn thuế với lô hàng máy móc nhưng không có xác máy

Xem thêm

Hỏi về việc kê khai, nộp thuế phế liệu, phế phẩm

Xem thêm

Hỏi về nguyên nhân không hoàn thuế xuất khẩu làm hạn chế về thuê gia công ngoài

Xem thêm

Hỏi về hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu kinh doanh, C/O mẫu E và thủ tục tiêu hủy vật tư dư thừa và phế liệu

Xem thêm

Hỏi về việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Xem thêm

Hỏi về thuế nhập khẩu và thuế GTGT chênh lệch khi hạch toán doanh nghiệp

Xem thêm

Hỏi về quy định thuế với phần chênh lệch giữa hồ sơ hải quan và sổ sách kế toán của công ty

Xem thêm

Hỏi về đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu và quy định hoàn thuế VAT với hàng xuất khẩu

Xem thêm