Hỏi về việc kê khai, nộp thuế phế liệu, phế phẩm

19/03/2020    1630

Câu hỏi:

Công ty Hải Nam

Kê khai, nộp thuế phế liệu, phế phẩm, Công văn số 4344 của TCHQ: có áp dụng gia công xuất khẩu, có phải tách riêng cho từng loại hình. Doanh nghiệp tái sử dụng phế liệu để tạo ra sản phẩm nhưng chưa tiêu thụ được thì việc kê khai sản phẩm đó như thế nào để không bị trùng lắp?

Trả lời:

Căn cứ Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được xác định theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu trước được sử dụng để tái chế, sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì phải xây dựng định mức để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu đó theo quy định tại Điều này. (Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu lá thuốc lá để sản xuất xuất khẩu sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2, công đoạn sản xuất là tách lá để sản xuất sợi thuốc lá loại 1 và cọng, sau đó sấy khô, ép bánh…thái sợi để sản xuất sợi thuốc lá loại 2. Vậy doanh nghiệp A phải xây dựng định mức đối với sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2);

Trong đó, phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,…) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình gia công, sản xuất xuất khẩu nằm trong định mức thực tế (đáp ứng quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có) với cơ quan hải quan. Quy định hiện hành không yêu cầu doanh nghiệp phải tách riêng phế liệu, phế phẩm từng loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu để khai báo, nộp thuế với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần theo dõi riêng từng loại phế liệu, phế phẩm trên sổ nội bộ của doanh nghiệp để phục vụ việc quyết toán với cơ quan hải quan, cung cấp số liệu khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp tái sử dụng phế liệu để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm khác thì số phế liệu tái sử dụng không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, Thuế BVMT (nếu có) với cơ quan hải quan. 

Trường hợp phế liệu tái sử dụng có kết hợp với nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm khác thì phải xây dựng định mức để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu đó theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính