Hỏi về thuế quan đối với nguyên phụ liệu NK sản xuất hàng XK bị dư thừa, hư hỏng, phế phẩm,...

31/03/2020    9734

Câu hỏi:

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, phụ liệu vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất xuất khẩu có vướng mắc các trường hợp sau mong được xem xét giải quyết.

Về việc “Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng hóa XK bị dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng, phế liệu, phế phẩm chuyên mục đích tiêu hủy có sự giám sát của cơ quan HQ.

- Sau khi sản xuất XK có phát sinh nguyên liệu, vật tư thừa, lỗi mốt, hư hỏng với chất lượng giá trị thương mại không còn như ban đầu. Công ty xin chuyển mục đích tiêu hủy.

- Sau khi sản xuất XK có thu được phế liệu, phế phẩm. Công ty xin chuyển mục đích tiêu hủy.

- Thành phẩm đã XK qua nước ngoài, không đạt chất lượng; Doanh nghiệp phải tái nhập về sửa chữa, sau khi sửa chữa xong khách kiểm tra vẫn không đạt chất lượng và trở thành phế phẩm, không thể tái xuất lại cho khách hàng. Công ty xin chuyển mục đích tiêu hủy.

Tất cả 3 trường hợp chuyển mục đích tiêu hủy trên, doanh nghiệp đều có văn bản thông báo đăng ký mời cơ quan HQ giám sát trong suốt quá trình tiêu hủy. Sau khi tiêu hủy xong tất cả thành phế liệu không còn hình dạng ban đầu, không có giá trị sử dụng, không có giá trị thương mại.

Số phế liệu sau khi tiêu hủy trên Công ty chúng tôi bàn giao cho Công ty xử lý rác thải môi trường xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường và phải trả chi phí cho họ; Công ty tốn phí xử lý chứ không thu được tiền bán phế liệu, không phát sinh doanh thu.

Trong khi doanh nghiệp hàng gia công được miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu cho 3 trường hợp tiêu hủy trên, thì DN làm hàng sản xuất XK chúng tôi vẫn bị kê khai nộp thuế NK cho nguyên vật liệu theo giá invoice NK ban đầu (căn cứ văn bản 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 và 569/TCHQ-TNXK ngày 29/1/2018).

Việc yêu cầu nộp thuế cho 3 trường hợp tiêu hủy trên gây thiệt thòi và không công bằng cho DN sản xuất NK so với doanh nghiệp làm hàng gia công vì khi tiêu hủy thành phẩm, nguyên liệu không đạt chất lượng DN đã thiệt hại nặng nề, bị mất toàn bộ giá hang hóa, bị khách hàng phạt, tốn chi phí xử lý hàng tiêu hủy, không bán nội địa mà còn đánh đồng truy nộp thuế hàng tiêu thu nội địa. 
Kiến nghị Bộ tài chính xem xét trình Chính phủ.

Về việc “Miễn thuế NK khi chuyển hàng cho DN khác sản xuất, gia công”

Theo Tổng cục HQ, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì từ ngày 1/9/2016,  trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất cùng hàng XK, đã đưa hàng hóa NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và/hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại NĐ 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ (không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK) nên phần hàng hóa NK đã đưa cho DN khác sản xuất hoặc gia công không thuộc đối tượng được miễn thuế NK. Kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ.

Về trị giá tính thuế đối với nguyên phụ liệu NK sản xuất hàng XK bị dư thừa, lỗi mót, hư hỏng, phế liệu, phế phẩm chuyển mục đích tiêu hủy.

Căn cứ mục 2 văn bản hướng dẫn 59/TCHQ-TNXK ngày 29/1/2018: Đối với lượng nguyên vật liệu, vật tư dư thừa sau quá trình sản xuất XK, nếu chuyển mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại không còn như ban đầu thì giá trị tính thuế được xác định theo giá trị thực tế mua bán thời điểm thay đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 7 TT 39/2015/TT-BTC.

Căn cứ Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019: Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá trị HQ đối với hàng hóa XN, NK: Mục số 9 điểm b khoản 2, khoản 9 được sửa đổi; khoản 11 Điều 17 được bổ sung như sau” 2. hàng hóa NK đã sử dụng tại Việt Nam có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế”

Hàng hóa nhập khẩu khác: 

Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích để tiêu hủy, trị giá HQ là trị giá khai báo;

Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích để bán: trị giá HQ là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở thực tế bán. Trường hợp cơ quan HQ có căn cứ xác định trị giá quy định tại thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Xin hỏi?

Đối với nguyên phụ liệu NK sản xuất hàng XK bị dư thưa, lỗi mốt, hư hỏng, phế liệu, phế phẩm chuyển mục đích tiêu hủy có sự giám sát của HQ..

Theo quy định công ty chúng tôi được áp dụng giá trị 1 đồng để tính thuế NK không cho các trường hợp tiêu hủy trên không?

Nếu được, căn cứ vào giá nào?

Trả lời:

1. Về chính sách thuế

1.1. Về việc “Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất hàng hóa XK bị dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển mục đích tiêu hủy”.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng phải tiêu hủy thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm bị tiêu hủy. Trị giá hải quan để tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tiêu hủy là trị giá do doanh nghiệp khai báo theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bị tiêu hủy nêu trên.

1.2. Sau khi sản xuất thu được phế liệu, phế phẩm Công ty xin chuyển mục đích tiêu hủy.

Đối với phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế sản xuất khi tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, không phải kê khai nộp thuế GTGT. Trường hợp sau khi tiêu hủy hàng nhưng còn giá trị doanh nghiệp bán ra thị trường thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

1.3. Thành phẩm đã XK qua nước ngoài, không đạt chất lượng phải tái nhập về sửa chữa, sau khi sửa chữa xong khách kiểm tra vẫn không đạt chất lượng và trở thành phế phẩm, không thể tái xuất lại cho khách hàng, Công ty xin chuyển mục đích tiêu hủy.

Đối với sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm này để bán trong nước thì phải kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế  nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước. Doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bị tiêu hủy, trường hợp sau khi tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng, doanh nghiệp bán vào thị trường nội địa thì phải nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

1.4. Về việc “Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu khi chuyển hàng cho DN khác sản xuất, gia công”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì từ ngày 1/9/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất xuất khẩu, đã đưa hàng hóa NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và/hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại NĐ 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ (không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK), số lượng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng đưa cho doanh nghiệp  khác sản xuất hoặc gia công không đủ điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu (Tổng cục Hải quan đã có công văn số 79/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2019 hướng dẫn thực hiện).

Kiến nghị của doanh nghiệp về việc cần sửa đổi chính sách thuế để hàng hóa nhập khẩu để sản xuất khẩu cũng được phép thuê doanh nghiệp khác sản xuất một hoặc một số công đoạn để đảm bảo bình đẳng với hàng hóa nhập khẩu để gia công, hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp thu đưa vào sửa đổi tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Về trị giá hải quan

Liên quan đến trị giá hải quan đối với hàng hóa chuyển mục đích sử dụng tại Thông tư 60/2019/TT-BTC:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu chưa qua sử dụng tại Việt Nam (không phải là hàng hóa ô tô, xe máy) có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích để tiêu hủy, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Đề nghị công ty căn cứ và quy định nêu trên để khai báo, xác định trị giá Hải quan.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính