Hỏi về tình huống khai báo sai theo hướng dẫn Hải quan dẫn đến không được hoàn thuế

31/03/2020    4053

Câu hỏi:

Công ty HYOSUNG

Theo quy định, doanh nghiệp tự khai tự chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, có những trường hợp doanh nghiệp khai, hải quan kiểm tra hồ sơ và không chấp nhận nội dung doanh nghiệp khai và yêu cầu doanh nghiệp khai lại theo hướng dẫn của hải quan. Doanh nghiệp đã khai lại theo sự hướng dẫn của hải quan.

Sau đó có kết quả giám định mới hoặc khi kiểm tra sau thông quan thì phát hiện nội dung đã khai chưa đúng dẫn đến doanh nghiệp bị truy thu thuế, bị phạt hành chính và phạt chậm nộp hoặc không được hoàn thuế. Cụ thể: 

Doanh nghiệp xuất khẩu bán hàng cho đối tác nước ngoài nhưng bị trả về. Khi doanh nghiệp làm thủ tục tái nhập, hải quan yêu cầu nhập theo loại hình G12 và doanh nghiệp phải làm theo.

Tuy nhiên, thời gian sau, doanh nghiệp tiếp tục tái xuất và xin hoàn thuế thì hải quan thông báo không được hoàn do khai sai loại hình. (Loại hình đúng phải là A31).

Kiến nghị: 

- Nếu doanh nghiệp khai theo sự hướng dẫn của Hải quan và sau này nếu phát hiện sai dẫn đến theo quy định không được hoàn thì hải quan phải có biện pháp khắc phục để hoàn lại thuế cho doanh nghiệp.

- Trường hợp khai sai dẫn đến phát sinh tăng tiền thuế, thì đề nghị chỉ truy thu thuế nhưng không phạt hành chính và không thu tiền phạt chậm nộp.

Trả lời:

1. Về vấn đề doanh nghiệp khai theo sự hướng dẫn của Hải quan, sau này nếu phát hiện sai dẫn đến theo quy định không được hoàn thì hải quan phải có biện pháp khắc phục để hoàn lại thuế cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc khai báo mã loại hình tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4//2015  hướng dẫn thực hiện. Hiện nay mã loại hình tờ khai đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất đã thực hiện ổn định trong nhiều năm không phát sinh vướng mắc. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp gửi văn bản tới Tổng cục Hải quan hoặc cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Đối với trường hợp doanh nghiệp khai báo sai mã loại hình (do doanh nghiệp được hưởng không bằng văn bản), dẫn đến hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế cho doanh nghiệp.

2. Về kiến nghị không tính tiền chậm nộp:

Khoản 66 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: 

“1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp
a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;
b) Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn…”

Theo đó, trường hợp người nộp thuế khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì ngoài việc nộp bổ sung số tiền thuế thiếu còn phải nộp tiền chậm nộp. Đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính