Hỏi về loại hình nhập khẩu cho nhãn tem

31/03/2020    1924

Câu hỏi:

Công ty SONGWOL VINA

Công ty chúng tôi nhập khẩu sợi (NPL chính) để sản xuất khăn loại hình nhập SXXK (E31). Trong một số trường hợp, chúng tôi phải nhập thêm nhãn tem do khách hàng mua khăn gửi để gắn vào khăn xuất khẩu. Tiền nhãn tem không thanh toán. Nhãn tem là sản phẩm hoàn chỉnh, không gia công gì thêm. Sản phẩm khăn công ty chúng tôi xuất khẩu loại hình E62. Trong trường hợp này, nhãn tem chúng tôi nhập loại hình E31 (mục phương thức thanh toán khai là không thanh toán) là đúng hay sai?

Trả lời:

Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) có quy định về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu gồm “a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu; b) Vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu; c) Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu...”.

Khoản 2 Điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) về sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính