Hỏi về đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu và quy định hoàn thuế VAT với hàng xuất khẩu

19/03/2020    524

Câu hỏi:

Công ty TNHH Công nghệ truyền thông An Xiêu

Doanh nghiệp nước ngoài không phải EPE có phải nộp thuế xuất nhập khẩu không? (100% xuất khẩu)?

Thuế VAT nộp khi xuất nhập khẩu có thể dùng làm hoàn thuế xuất khẩu không?

Nếu được hoàn thế thì thời gian là bao lâu? được hoàn bao nhiêu %?

Các bước thực hiện để hoàn thuế?

Trả lời:

- Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp nước ngoài không phải EPE (Enterprise Processing Export) sản xuất hàng hóa 100% được sử dụng để xuất khẩu thì khi xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như đối với doanh nghiệp nội địa.

- Về hoàn thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế GTGT quy định mức thuế 0% áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu doanh nghiệp được kê khai khấu trừ hoặc được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Thẩm quyền hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT là của cơ quan thuế.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính