Kiến nghị miễn thuế đối với nguyên vật liệu hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ

19/03/2020    926

Câu hỏi:

Công ty Pou Yen

Kiến nghị miễn thuế đối với nguyên vật liệu hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ.

Trả lời:

Hiện nay, quy định xử lý thuế đối với với nguyên liệu, vật tư hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ của hàng hóa gia công và sản xuất xuất khẩu có sự phân biệt khác nhau, cụ thể như sau:

1.  Đối với hàng gia công xuất khẩu

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy được miễn thuế nhập khẩu.

2. Đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn như sau: 

a) Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu (trừ phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất nằm trong định mức thực tế đáp ứng quy định tại  Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu).

b) Về thuế GTGT

Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy hoàn toàn thì không phải nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa bị tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng và được tiêu dùng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.”

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính