Hỏi về hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu kinh doanh, C/O mẫu E và thủ tục tiêu hủy vật tư dư thừa và phế liệu

19/03/2020    539

Câu hỏi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam

Hồ sơ hoàn thuế nhập kinh doanh đưa vào sản xuất khẩu:

Theo điểm c khoản 5 điều 36 – Nghị định 134/2016/NĐ-CP về “Hồ sơ hoàn thuế”: Hợp đồng XNK và hóa đơn theo hợp đồng XNK đối với trường hợp mua, bán hàng; 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan. Nhưng trên thực tế hóa đơn XNK đã đính kèm khi làm thủ tục HQ. 

Đề xuất: Bỏ yêu cầu đính kèm Hợp đồng XNK và hóa đơn theo hợp đồng XK khi làm thủ tục hoàn thuế NK kinh doanh.

Căn cứ mục 7 tại mặt sau giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E (C/O mẫu E) ban hành theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương quy định quy tắc xuất xứ hành hóa trong hiệp định khung về hợp tác kinh tế  toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Vậy trong trường hợp người bán hàng cho Công ty là nhà sản xuất tại Trung Quốc không có quyền xuất khẩu hàng hóa hoặc không có quyền xin cấp C/O mẫu E, phải ủy quyền cho đơn vị khác để làm thủ tục xuất khẩu; khi đề nghị hoặc ủy quyền xin cấp C/O mẫu E tại Trung Quốc với cách thức khai báo như dưới đây, C/O mẫu E có được coi là hợp lệ không? (Ô 1: Khai tên và địa chỉ nhà sản xuất; Ô số 11: Nhà sản xuất khai báo và xác nhận tại ô số 11 và Ô số 7: Khai báo tên và địa chỉ của bên nhận ủy quyền xuất khẩu từ nhà sản xuất).

Mục 4: Thủ tục HQ, kiểm tra, giám sát HQ đối với hàng hóa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa nhập khẩu:

Điều 72 Thủ tục hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm (hàng XKNK). Thủ tục tiêu hủy thực hiện như thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

Vướng mắc: Doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy, không đề cập đến việc phải chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi tiêu hủy. Tuy nhiên, theo Thông tư 62 (sửa đổi Thông tư 39 về trị giá HQ) - 9. Điểm b khoản 5 khoản 9 được sửa đổi; khoản 11 Điều 17 được bổ sung như sau: b.1) trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích để tiêu hủy trị giá HQ là trị giá khai báo.

Doanh nghiệp hỏi: Tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm SXXK có phải chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi tiêu hủy không? Khai trị giá HQ là trị giá khai báo là bao nhiêu ?

Doanh nghiệp đề xuất: Không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi hủy. Chỉ thực hiện các thủ tục tiêu hủy như quy định theo Điều 64 38/2015/TT-BTC. Khi thực hiện tiêu hủy, doanh nghiệp xác định nguyên liệu, linh kiện, phế liệu, phế phẩm không còn giá trị đối với doanh nghiệp nên khai trị giá HQ là 0 đồng. Kê khai thuế (nếu có) theo mẫu số 06 (Bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất xuất khẩu).

Trả lời:

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Căn cứ Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về định mức hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có).

Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa

Khi tiêu hủy doanh nghiệp phải kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế nhập khẩu, trị giá tính thuế là trị giá doanh nghiệp tự khai báo theo quy định tại khoản  9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC, lưu ý trị giá tính thuế phải khai báo theo số dương, hệ thống không chấp nhận khai báo trị giá bằng 0 đ. Doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT (Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 hướng dẫn thực hiện).

Đối với phế liệu, phế phẩm 

Phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất, nằm trong định mức thực tế (đáp ứng quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) khi tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, không phải kê khai nộp thuế GTGT. Trường hợp sau khi tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng, doanh nghiệp bán vào thị trường nội địa thì phải nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu, 

Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm này để bán trong nước thì phải kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Về chứng nhận xuất xứ mẫu E: Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) đã có Công văn số 5621/GSQL-GQ4 ngày 27/11/2019 hướng dẫn thực hiện để xử lý vướng mắc này.

Như vậy, vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính