Hỏi về việc miễn thuế với lô hàng máy móc nhưng không có xác máy

19/03/2020    165

Câu hỏi:

Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An

Hải quan kiểm tra lô máy nhập miễn thuế, nhưng không có xác máy do máy cũ, Doanh nghiệp đã phân rã máy để phục vụ mục đích khác.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định về việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp Công ty cổ phần sân gôn Indochina Hội An đã thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế dự kiến nhập khẩu, đã nhập khẩu hàng hóa miễn thuế thì chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Đối với trường hợp máy móc do hư hỏng không thể sử dụng, Công ty tháo rời máy để lấy các phụ tùng nhưng phụ tùng đó vẫn được sử dụng đúng mục đích miễn thuế ban đầu thì phải nêu rõ số tờ khai nhập khẩu, số thứ tự trong danh mục miễn thuế, tên hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa đã bị tháo rời trong Thông báo sử dụng hàng hóa miễn thuế với cơ quan hải quan. 

Trường hợp máy móc do hư hỏng không thể sử dụng, Công ty tháo rời máy để lấy các phụ tùng nhưng được sử dụng với mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế nhập khẩu ban đầu thì Công ty phải kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính