Hỏi về thuế nhập khẩu và thuế GTGT chênh lệch khi hạch toán doanh nghiệp

19/03/2020    2042

Câu hỏi:

Công ty TNHH Yingtong Việt Nam

Công ty chúng tôi là DNCX, kết thúc kiểm tra thông quan chúng tôi thực hiện theo quyết định ấn định thuế do tồn thực tế ít hơn tồn theo hồ sơ Hải quan (nguyên nhân: do quản lý chưa tốt nguyên vật liệu). Chúng tôi đã thực hiện nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT lượng chênh lệch trên. Chúng tôi muốn hỏi.

Công ty hạch toán số tiền nộp ngân sách trên như thế nào? Đưa vào khoản mục nào?

Số thuế nhập khẩu và GTGT hàng  nhập khẩu đã nộp trên có thể hoàn lại không? Điều kiện và thủ tục hoàn lại như thế nào?

Sau khi kiểm tra, có những nguyên vật liệu tồn kho thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn tồn theo hồ sơ hải quan. Vậy lấy số tồn kho thực tế hay tồn theo hồ sơ hải quan là chuẩn để làm căn cứ thanh khoản kỳ tiếp theo?

Trả lời:

1. Nội dung câu hỏi của Công ty liên quan đến việc hạch toán doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định cơ sở để xác định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu quy định: Khi quyết toán người nộp thuế có trách nhiệm kê khai trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Căn cứ khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định tổ chức, cá nhân phải nộp báo cáo quyết toán tình hình xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II hoặc mẫu số 15 Báo cáo quyết toán/BCQT-NVL-GSQL phụ lục V ban hành kèm theo thông tư  này. Trường hợp phát hiện có sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập báo cáo quyết toán nhưng phải trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

Căn cứ quy định nêu trên, số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu nếu tồn kho ít hơn (chênh lệch âm) so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan thì doanh nghiệp bị cơ quan hải quan xử lý ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất (hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) bị ấn định thuế nhập khẩu, ấn định thuế GTGT do hàng hóa tồn kho ít hơn (chênh lệch âm) so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan, theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không quy định số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định thuế được hoàn lại. 

Về thuế GTGT: Theo quy định của pháp luật về thuế GTGT không quy định doanh nghiệp chế xuất được kê khai khấu trừ hoặc hoàn số tiền thuế đã bị cơ quan hải quan ấn định. Việc hạch toán số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT bị ấn định doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Sau khi kiểm tra, có những nguyên vật liệu tồn kho thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn tồn theo hồ sơ hải quan, số tồn chênh lệch đã bị cơ quan hải quan xử lý về thuế theo quy định của pháp luật, số hàng hóa bị ấn định thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu để kinh doanh. Như vậy, doanh nghiệp lấy số tồn kho thực tế để làm căn cứ thanh khoản kỳ tiếp theo.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính