Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Việt Nam Và Hồng Kông Về Dịch Vụ Hàng Không

Hiệp Định Giữa Chính Phủ CHXHCN Việt Nam Và Chính Phủ Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông Thuộc Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Về Dịch Vụ Hàng Không

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 10/09/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ CHXHCN Việt Nam và chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Mô tả: 
Chính phủ CHXHCN Việt Nam và chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là đặc khu hành chính Hồng Kông);
Ký kết hiệp định này với mong muốn đưa ra khung pháp lý cho việc cung cấp các dịch vụ hàng không giữa Việt Nam và đặc khu hành chính Hồng Kông;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây: 

Hiệp Định Giữa Việt Nam Và  Hồng Kông Thuộc Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Về Dịch Vụ Hàng Không (file Tiếng Việt)