Hiệp định khác

Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU

05/06/2017    2005

Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU 

Nơi ký kết: Brussels

Ngày ký: 27/06/2012

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng Đồng Châu Âu

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)