Hiệp định khác

Hiệp Định Dưới Hình Thức Trao Đổi Thư Sửa Đổi Hiệp Định Giữa Cộng Đồng Châu Âu Và Việt Nam Về Buôn Bán Hàng Dệt May

20/04/2010    934

Hiệp Định Dưới Hình Thức Trao Đổi Thư Sửa Đổi Hiệp Định Giữa Cộng Đồng Châu Âu Và Việt Nam Về Buôn Bán Hàng Dệt May

Nơi ký kết: Bruxelles

Ngày ký: 31/03/2000

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng Đồng Châu Âu

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Dưới Hình Thức Trao Đổi Thư Sửa Đổi Hiệp Định Giữa Cộng Đồng Châu Âu Và Việt Nam Về Buôn Bán Hàng Dệt May