Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Myanmar

26/04/2010    926

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Liên Bang Myanmar

Nơi ký kết: Yangon

Ngày ký: 13/05/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Liên bang Myanmar

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Myanmar. Với lòng mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước và đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, đã thoả thuận như sau:

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Liên Bang Myanmar