Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Myanmar

28/01/2019    856

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Liên Bang Myanmar

Nơi ký kết: Yangon

Ngày ký: 12/05/2000

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Liên bang Myanmar

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Liên Bang Myanmar (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)