Hiệp định khác

Hiệp Định Vê Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Đan Mạch

15/04/2010    783

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Đan Mạch

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 25/08/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch

Mô tả: 
Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và đẩy mạnh hợp tác giữa các xí nghiệp của hai quốc gia để khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả các tiềm năng;

Nhận thấy rằng, sự đối xử công bằng, thỏa đáng đối với đầu tư sẽ giúp cho việc thực hiện mục đích này;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Đan Mạch (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)