Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Đan Mạch

23/01/2019    945

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Đan Mạch

Nơi ký kết: Copenhagen

Ngày ký: 31/05/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Đan Mạch (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)