Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Giữa Việt Nam Và Belarus Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại

15/04/2010    736

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Belarus Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 19/03/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Belarus

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Belarus, dưới đây gọi là hai Bên ký kết.

Nhằm mục đích củng cố và phát triển - hợp tác kinh tế thương mại giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Belarus.

Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tê khi thực hiện cácơ quan hệ kinh tế thương mại với nhau,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Belarus Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại