Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Balan

15/04/2010    924

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Balan

Nơi ký kết: Varsava

Ngày ký: 31/08/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Ba Lan

Mô tả: 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Ba Lan (sau đây gọi là "Các Bên ký kết");

Mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của cả hai nước;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những đầu tư của nhà đầu tư của Nhà nước này trên lãnh thổ của Nhà nước kia; và nhận thấy sự khuyến khích và bảo hộ đầu tư phù hợp với Hiệp định này sẽ thúc đẩy những sáng kiến kinh doanh trong lĩnh vực này;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Balan (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)