Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Việt Nam Và Argentina

15/04/2010    1092

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Argentina

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 03/06/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Argentina

Mô tả:

Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Argentina, sau đây gọi là các Bên ký kết,

Với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của một  Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia,

Nhận thấy rằng việc khuyến khích và bảo hộ những đầu tư trên cơ sở của một hiệp định sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến kinh doanh cá nhân và làm tăng thêm sự thịnh vượng của cả hai nước, 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Argentina