Hiệp định khác

Hiệp Định Về Hợp Tác Kinh Tế Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Achentina

15/04/2010    1077

Hiệp Định Về Hợp Tác Kinh Tế Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Achentina 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 03/06/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Achentia

Mô tả:

Chính phủ Cộng hòa xã hộI chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Achentina, dưới đây gọi tắt là ''Các Bên”,

Cho rằng việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa các Bên sẽ góp phần vào sự phồn thịnh của nhân dân mỗi nước.

Khẳng định mong muốn phát triển quan hệ thương mại của hai Bên trên cơ sở những nguyên tắc tối huệ quốc và đãi ngộ quốc dân.

Thoả thuận rằng các mối quan hệ kinh tế là một nhân tố quan trọng và cần thiết trong việc tăng cường các mối quan hệ song phương và

Tin tưởng rằng Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai Bên sẽ có lợi cho cả hai Bên;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Hợp Tác Kinh Tế Và Thương Mại  Giữa Chỉnh Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Achentina