Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Áo

15/04/2010    842

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Áo

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 27/03/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cộng hoà Aó

Mô tả: 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và cộng hoà Aó, dưới đây gọi là "các Bên ký kết", với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhằm mở rộng hơn các quan hệ hợp tác kinh tế giữa các Bên ký kết;

Nhận thấy rằng việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư sẽ tăng cường các khả năng về đầu tư và qua đó đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Áo