Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Áo

23/01/2019    867

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Áo

Nơi ký kết: Viên

Ngày ký: 02/06/2008

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng Hòa Áo

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Áo (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)