Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Malaysia

09/04/2010    1748

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Malaixia 

Nơi ký kết: Kuala Lumpur

Ngày ký: 11/08/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaixia

Mô tả: 
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaixia (sau đây gọi tắt là hai Bên ký kết);
Với lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Malaixia