Hiệp định khác

Nghị định 127/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định thương mại Việt - Lào (2022 - 2023)

02/02/2023    810

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ 

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2022 - 2023.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: