Hiệp định khác

Hiệp Định Về Hoạt Động Của Tổ Chức Đầu Tư Tư Nhân Hải Ngoại tại Việt Nam Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

26/01/2010    1292

Hiệp Định Về Hoạt Động Của Tổ Chức Đầu Tư Tư Nhân Hải Ngoại tại Việt Nam Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 

Thời gian ký kết: 15/12/2001

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Giới thiệu:

Khẳng định lại mong muốn chung về việc thiết lập và phát triển hợp tác đầu tư giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau;

Nhận thấy rằng mục đích trên có thể được thúc đẩy thông qua hỗ trợ đầu tư dưới hình thức bảo hiểm, tái bảo hiểm đầu tư, cho vay vốn, đầu tư cổ phần và bảo lãnh đầu tư do Cơ quan đầu tư tư nhân hải ngoại (“OPIC”) – một tổ chức phát triển và là một cơ quan của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thực hiện;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Hoạt Động Của Tổ Chức Đầu Tư Tư Nhân Hải Ngoại tại Việt Nam Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ