Hiệp định khác

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

01/03/2017    13051

Thời gian ký kết: 07/7/2015

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Giới thiệu:

Sau 10 năm đàm phán, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được ký kết 

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giúp đảm bảo việc các nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp thuế hai lần đối với thu nhập thu được từ đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra, với các quy định về thỏa thuận song phương và trao đổi thông tin Hiệp định tạo ra cơ chế pháp lý để cơ quan thuế Việt Nam và các đối tác Hiệp định trao đổi, xử lý các vấn đề liên quan đến đánh thuế trùng, trốn thuế, tránh thuế đối với các giao dịch qua biên giới, góp phần tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng.

Về phía Chính phủ Việt Nam: Ngày 24/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.  

Về phía Chính phủ Hoa Kỳ: vẫn chưa phê chuẩn Hiệp định này.

Bản mềm Hiệp định (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: