Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg

04/12/2019    759

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 04/03/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)