Hiệp định khác

Hiệp định giữa Việt Nam và Luxembourg về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

18/01/2019    606

Hiệp định giữa Việt Nam và Liên Minh Kinh tế Bỉ - Luxembourg về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 24/01/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Minh Kinh tế Bỉ - Luxembourg

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định giữa Việt Nam và Liên Minh Kinh tế Bỉ - Luxembourg về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau (file Tiếng Việt)