Hiệp định khác

Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Israel

28/01/2019    736

Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 25/08/2004

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước Ixraen

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen (file tiếng Việt)