Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Israel

28/01/2019    798

Hiệp định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen Tránh Đánh thuế Hai lần và Ngăn ngừa việc Trốn lậu thuế Đối với các loại thuế đánh vào Thu nhập và Tài sản

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 04/08/2009

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước Ixraen

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen Tránh Đánh thuế Hai lần và Ngăn ngừa việc Trốn lậu thuế Đối với các loại thuế đánh vào Thu nhập và Tài sản (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)