Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Bulgaria

23/01/2019    566

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bungari 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 24/05/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Bungari

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bungari (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)