Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Bulgaria

23/01/2019    610

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bungari

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 19/09/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Bungari

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bungari (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)